AVIS 97/20 – Pedir cobro cantidades consignadas judicialmente.

AVIS 97/20 – Pedir cobro cantidades consignadas judicialmente.

Benvolgut/da CARRERAS MONFORT, JUDITH,

INSTRUCCIÓ MINISTERIO DE JUSTICIA

Us adjuntem la Instrucció 1/2020, del Secretari General de l’Administració de Justícia, relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant la vigència de l’estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020 de 14 de març, de la qual hem de destacar el següent:

«Les quanties dipositades en el compte de dipòsits i consignacions judicials que hagin de ser lliurats a les parts o a tercers tindran la consideració d’actuacions inajornables durant el període de vigència de l’estat d’alarma.

Els Lletrats de l’Administració de Justícia acordaran el pagament de les quanties dipositades preferentment mitjançant transferència directa al compte corrent dels beneficiaris. L’expedició de manaments de devolució es limitarà als supòsits en que no s’hagi proporcionat aquesta informació i l’interessat o el seu representant no la facilitin a requeriment del Lletrat.»

«Els Secretaris Coordinadors Provincials remetran recordatori als Col·legis de Procuradors i Advocats del seu territori de la conveniència d’aportar les dades del compte corrent dels beneficiaris de les quantitats dipositades perquè els pagaments es puguin verificar amb major agilitat mitjançant transferència directa.

Podeu consultar aquesta Instrucció accedint al següent enllaç: Instrucció 1/2020

JUNTA ICPB

Barcelona, 26 de març de 2020
____________________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA

Os adjuntamos la Instrucción 1/2020, del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, de la que tenemos que destacar lo siguiente:

«Las cuantías depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que deban ser entregadas a las partes o a terceros tendrán la consideración de actuaciones inaplazables durante el periodo de vigencia del estado de alarma.

Los Letrados de la Administración de Justicia acordarán el pago de las cuantías depositadas preferentemente mediante transferencia directa a la cuenta corriente de los beneficiarios. La expedición de mandamientos de devolución se limitará a los supuestos en que no se haya proporcionado esa información y el interesado o su representante no la faciliten a requerimiento del Letrado.»

«Los Secretarios Coordinadores Provinciales remitirán recordatorio a los Colegios de Procuradores y Abogados de su territorio de la conveniencia de aportar los datos de la cuenta corriente de los beneficiarios de las cantidades depositadas para que los pagos se puedan verificar con mayor agilidad mediante transferencia directa.”

Podéis consultar esta Instrucción accediendo al siguiente enlace: Instrucción 1/2020

JUNTA ICPB

Barcelona, 26 de marzo de 2020