AVIS 108/21 – ACORDS DEGANATS RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

AVIS 108/21 – ACORDS DEGANATS RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

ACORDS DEGANATS RELATIUS A LA PRÒRROGA DE LES MESURES ADOPTADES AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

Com a complement de l’avís 107/21, us informem que des del Deganat de diferents partits judicials de l’àmbit territorial del nostre Col·legi, ens han donat trasllat dels Acords relatius a la pròrroga de les mesures adoptades respecte a la reactivació dels òrgans judicials i celebració  de  vistes, règim de presencialitat, disponibilitat i treball telemàtic dels jutges i magistrats/des de l’àmbit del Tribunal Superior, i també sobre limitacions d’accés, aforament i mobilitat dintre del Palau de Justícia de Barcelona, a partir del dia 20 de juny de 2021 i amb la durada resultant de la disposició transitòria segona de la llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19.

Podeu visualitzar aquests documents accedint als següents enllaços:
Barcelona
Martorell
El Prat
Sant Feliu
Santa Coloma de Gramenet

JUNTA ICPB

Barcelona, 28 de juny de 2021
________________________________________________________________________________________

ACUERDOS DECANATOS RELATIVOS A LA PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA

Como complemento del aviso 107/21, os informamos que desde el Decanato de diferentes partidos judiciales del ámbito territorial de nuestro Colegio, nos han dado traslado de los Acuerdos relativos a la prórroga de las medidas adoptadas respecte a la reactivación de los órganos judiciales y celebración  de  vistas, régimen de presencialidad, disponibilidad y trabajo telemático de los jueces y magistrados/das del ámbito del Tribunal Superior, y también sobre limitaciones de acceso, aforo y movilidad dentro del Palacio de Justicia de Barcelona, a partir del día 20 de junio de 2021 y con la duración resultante de la disposición transitoria segunda de la ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19.

Podéis visualizar estos documentos accediendo a los siguientes enlaces:
Barcelona
Martorell
El Prat
Sant Feliu
Santa Coloma de Gramenet

JUNTA ICPB

Barcelona, 28 de junio de 2021